1. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Tyto podmínky použití představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“) a LifeChaCha („společnost“, „my“, „nás“ nebo „náš“), týkající se vašeho přístupu k a používání webové stránky lifechacha.com, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo jinak s nimi spojené (souhrnně „Stránky“). Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, PAK VÁM JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, čas od času provést změny nebo úpravy těchto Podmínek použití. Upozorníme vás na jakékoli změny aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Ujistěte se, že jste si při každém použití našich stránek zkontrolovali příslušné Podmínky, abyste pochopili, které Podmínky se na vás vztahují. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a přijali jste je, pokud budete nadále používat Stránku po datu zveřejnění těchto upravených Podmínek použití.

Informace poskytované na Stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podmínilo jakýmkoli požadavkem na registraci v této jurisdikci nebo zemi . Proto osoby, které se rozhodnou pro přístup na web z jiných míst, tak činí z vlastního podnětu a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné.

Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí v jurisdikci, ve které mají bydliště (obecně mladší 18 let), musí mít povolení používat stránky a být pod přímým dohledem jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud jste nezletilí, musíte si nechat přečíst a souhlasit s těmito Podmínkami používání svého rodiče nebo zákonného zástupce, než začnete Stránky používat.

2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak, je stránka naší vlastnictvím a veškerým zdrojovým kódem, databázemi, funkčností, softwarem, návrhy webových stránek, zvukem, videem, textem, fotografiemi a grafikou na Stránce (společně „Obsah“) a ochrannými známkami, službou ochranné známky a loga v nich obsažená (dále jen „ochranné známky“) jsou vlastněny nebo kontrolovány námi nebo licencovány k nám a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na stránkách „JAK JE“ pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách užívání nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani značky zkopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrány, zveřejněny, veřejně zobrazeny, kódovány, přeloženy, přeneseny, distribuovány, prodány, licencovány nebo jinak zneužito pro jakékoli komerční účely, bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaše osobní nekomerční účely. použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránce a na stránce, obsahu a značkách.

3. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ

Používáním webu prohlašujete a zaručujete, že:

 • (1) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití;
 • (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které bydlíte, nebo pokud jste nezletilí, dostali jste rodičovský souhlas k používání stránky;
 • (3) nebudete na stránky přistupovat automatizovanými nebo jinými než lidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak;
 • (4) nebudete používat stránky k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu;
 • (5) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Poskytnete-li jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití webu (nebo jakékoli jeho části).

4. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmíte přistupovat k Stránkám ani je používat pro žádný jiný účel, než pro který jsme je zpřístupnili. Tato stránka nesmí být použita ve spojení s jakýmkoli obchodním úsilím, s výjimkou těch, která jsou výslovně schválena nebo schválena námi.

Jako uživatel webu souhlasíte, že nebudete:

 • Systematicky načítejte data nebo jiný obsah ze stránek a vytvářejte nebo kompilujte přímo nebo nepřímo sbírku, kompilaci, databázi nebo adresář bez písemného souhlasu od nás.
 • Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 • Obcházejte, deaktivujte nebo jinak zasahujte do funkcí webu souvisejících se zabezpečením, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání stránek a / nebo obsahu v nich obsaženého.
 • Znevažujte, poškvrňujte nebo jinak poškozujte, podle našeho názoru, nás a / nebo Web.
 • Používejte jakékoli informace získané ze stránek k obtěžování, zneužívání nebo ublížení jiné osobě.
 • Nesprávně využívejte naše služby podpory nebo podávejte nepravdivá hlášení o zneužití nebo zneužití.
 • Používejte stránky způsobem, který je v rozporu s platnými zákony nebo předpisy.
 • Zapojte se do neoprávněného orámování nebo propojení s webem.
 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamování (nepřetržité zveřejňování opakujícího se textu), které narušuje nepřerušované používání a užívání stránek jakoukoli stranou nebo upravuje, zhoršuje, narušuje, mění nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby Stránek.
 • Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
 • Odstraňte z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva.
  Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.
 • Nahrajte nebo přeneste (nebo se pokuste nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných formátů pro výměnu grafiky („gif“), 1 × 1 pixelů, webových chyb, cookies nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního sběru“ nebo „pcms“).
 • Zasahujte, narušujte nebo vytvářejte nepřiměřenou zátěž pro Web nebo sítě nebo služby spojené s Webem.
 • Obtěžujte, obtěžujte, zastrašujte nebo vyhrožujte kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů zabývajících se poskytováním jakékoli části těchto stránek.
 • Pokuste se obejít jakákoli opatření na webu, jejichž cílem je zabránit nebo omezit přístup na web nebo jakoukoli jeho část.
 • Zkopírujte nebo upravte software Stránek, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
 • S výjimkou případů povolených platnými zákony dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoliv způsobem tvoří její část.
 • S výjimkou případů, kdy to může být důsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheat utility, scraperu nebo offline čtečky, která přistupuje na web, nebo používání nebo spouštění jakéhokoli neautorizovaného skriptu nebo jiného softwaru.
 • K nákupu na webu použijte nákupního agenta nebo nákupního agenta.
 • Neoprávněné používání webu, včetně shromažďování uživatelských jmen a / nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.
 • Používejte Web jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat Web a / nebo Obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.

5. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM

Web vás může pozvat k chatování, přispívání do blogů, diskusních fór, online fór a dalších funkcí nebo k jejich účasti a může vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah a materiály k nám nebo na Web, včetně, ale bez omezení, textů, textů, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních údajů nebo jiných materiálů (souhrnně „Příspěvky“).

Příspěvky mohou být viditelné jinými uživateli webu a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S takovými příspěvky, které přenášíte, lze zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli Příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

 • Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazení nebo představení a přístup, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.
 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k použití a autorizaci nás, webu a dalších uživatelů webu k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který web a tyto Podmínky použití.
 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo svolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné individuální osoby, abyste umožnili zahrnutí a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, o kterém uvažuje Stránky a tyto Podmínky použití.
 • Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.
 • Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem, hromadnou poštou nebo jinými formami nabídek.
 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascívné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné ani jinak nežádoucí (jak jsme určili my).
 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, neposměšují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě a k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.
 • Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.
 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí ani publicitu žádné třetí strany.
 • Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.
 • Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře týkající se rasy, národnosti, pohlaví, sexuálních preferencí nebo fyzického handicapu.
 • Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje jakékoli ustanovení těchto podmínek použití nebo jakýkoli platný zákon či nařízení.

Jakékoli použití Stránky v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránky.

6. PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE

Zveřejněním svých příspěvků na jakékoli části webu automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bezplatné, plně -placené, celosvětová práva a licence k hostování, používání, kopírování, reprodukování, zveřejňování, prodej, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, archivovat, ukládat, mezipaměti, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, úryvek (v celé nebo zčásti) a distribuovat takové příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrazu a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, a za účelem přípravy odvozených děl nebo začlenění do jiných děl, takových příspěvků a udělení a autorizovat sublicence k výše uvedenému. Použití a distribuce může probíhat v jakémkoli formátu médií a prostřednictvím jakéhokoli mediálního kanálu.

Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii, která je nyní známá nebo dále vyvinutá, a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, pokud je to relevantní, a jakékoli ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga, a osobní a komerční obrázky, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých Příspěvcích a zaručujete, že ve vašich Příspěvcích nebyla morální práva jinak uplatněna.

Nevznášíme žádné vlastnictví ohledně vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv souvisejících s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které poskytnete v jakékoli oblasti na Stránce. Jste výhradně odpovědní za vaše příspěvky na web a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavíte jakékoli odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám ohledně vašich příspěvků.

Máme právo na základě našeho výhradního a absolutního uvážení (1) upravit, upravit nebo jinak změnit jakékoli příspěvky; (2) přerozdělit jakékoli příspěvky tak, aby byly umístěny na vhodnější místa na Stránce; (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění předem zkontrolovat nebo odstranit jakékoli příspěvky. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše příspěvky.

7. LICENCE MOBILNÍ APLIKACE

Použijte licenci

Pokud na stránky přistupujete prostřednictvím mobilní aplikace, udělujeme vám odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na instalaci a používání mobilní aplikace na bezdrátových elektronických zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte, a na přístup a používání mobilního zařízení. aplikace na takových zařízeních přísně v souladu s podmínkami této licence mobilní aplikace obsaženými v těchto podmínkách použití.

Nesmíte:

 • (1) kromě případů povolených platnými zákony dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvodit zdrojový kód nebo dešifrovat aplikaci;
 • (2) provádět jakékoli úpravy, úpravy, vylepšení, vylepšení, překlady nebo odvozené práce z aplikace;
 • (3) porušovat jakékoli platné zákony, pravidla nebo předpisy v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním aplikace;
 • (4) odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakékoli oznámení o vlastnictví (včetně jakéhokoli oznámení o autorských právech nebo ochranné známce), které jsme zveřejnili my nebo poskytovatelé licence na aplikaci;
 • (5) používat aplikaci pro jakékoli úsilí generující příjmy, obchodní podnikání nebo jiné účely, pro které není navržena nebo určena;
 • (6) zpřístupnění aplikace prostřednictvím sítě nebo jiného prostředí umožňujícího přístup nebo použití více zařízeními nebo uživateli současně;
 • (7) používat aplikaci k vytváření produktu, služby nebo softwaru, který je přímo nebo nepřímo konkurenční s aplikací nebo ji jakýmkoli způsobem nahrazuje;
 • (8) používat aplikaci k zasílání automatických dotazů na jakoukoli webovou stránku nebo k zasílání nevyžádaných komerčních e-mailů;
 • (9) používat jakékoli chráněné informace nebo jakékoli naše rozhraní nebo naše jiné duševní vlastnictví při návrhu, vývoji, výrobě, licencování nebo distribuci jakýchkoli aplikací, příslušenství nebo zařízení pro použití s ​​aplikací.

Zařízení Apple a Android

Následující podmínky platí, když k přístupu na stránky používáte mobilní aplikaci získanou z obchodu Apple Store nebo Google Play (každý „distributor aplikací“):

 • (1) licence, která vám byla udělena pro naši mobilní aplikaci, je omezena na nepřenosnou licenci k používání aplikace na zařízení, které využívá operační systémy Apple iOS nebo Android, podle potřeby, a v souladu s pravidly používání uvedenými v příslušné smluvní podmínky distributora aplikací;
 • (2) jsme zodpovědní za poskytování veškerých služeb údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci, jak je uvedeno v podmínkách této licence mobilní aplikace obsažené v těchto podmínkách použití nebo jak jinak vyžadují platné zákony, a berete na vědomí, že každý Distributor aplikace nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci;
 • (3) v případě, že mobilní aplikace nesplňuje jakoukoli platnou záruku, můžete o tom informovat příslušného distributora aplikace a distributor aplikace může v souladu se svými podmínkami a zásadami vrátit kupní cenu, pokud existuje, zaplatil za mobilní aplikaci a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebude mít distributor aplikace žádnou jinou záruční povinnost s ohledem na mobilní aplikaci;
 • (4) prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, která podléhá vládnímu embargu USA nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující teroristy“, a (ii) nejste jsou uvedeny na seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA;
 • (5) při používání mobilní aplikace musíte dodržovat příslušné smluvní podmínky třetích stran, např. pokud máte aplikaci VoIP, nesmíte při používání mobilní aplikace porušovat jejich smlouvu o bezdrátových datových službách;
 • (6) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že distributoři aplikací jsou oprávněnými třetími stranami podmínek této licence mobilní aplikace obsažené v těchto podmínkách použití a že každý distributor aplikace bude mít právo (a bude se mít za to, že přijal právo) k vymáhání podmínek této licence pro mobilní aplikaci obsažených v těchto podmínkách použití vůči vám jako oprávněné třetí straně.

8. PODÁNÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli otázky, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se těchto stránek („příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Příspěvky pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakéhokoli vlastnického práva ve vašich Příspěvcích.

9. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím Stránek) odkazy na jiné webové stránky („Webové stránky třetích stran“) a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace. , software a jiný obsah nebo položky patřící třetím stranám nebo od nich pocházející (dále jen „obsah třetích stran“). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme zodpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím těchto stránek nebo jakýkoli obsah třetích stran zveřejněný na, dostupné prostřednictvím nebo nainstalované z webu, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany.

Pokud se rozhodnete opustit stránky a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi toho, že tyto Podmínky použití již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete z webu, nebo týkající se jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete z webu. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás chránit před jakoukoli újmou způsobenou vaším nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete chránit před jakýmikoli ztrátami, které utrpíte, nebo újmou způsobenou vám v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran nebo jakýmkoli způsobem vyplývající z tohoto obsahu.

10. INZERCI

Umožňujeme inzerentům zobrazovat své reklamy a další informace v určitých oblastech Stránek, jako jsou reklamy na bočním panelu nebo bannerové reklamy. Pokud jste inzerentem, přebíráte plnou odpovědnost za jakoukoli reklamu, kterou umístíte na Stránku, a za jakékoli služby poskytované na Stránce nebo za produkty prodávané prostřednictvím těchto reklam. Dále jako inzerent zaručujete a prohlašujete, že vlastníte všechna práva a oprávnění k umístění reklamy na Stránku, včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví, práv na publicitu a smluvních práv. Jednoduše poskytujeme prostor pro umístění takové reklamy a nemáme žádný jiný vztah s inzerenty.

11. SPRÁVA STRÁNEK

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost:

 • (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití;
 • (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení;
 • (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část;
 • (4) dle našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy;
 • (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek.

12. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na těchto stránkách, které jsou součástí těchto podmínek použití. Upozorňujeme, že web je hostován ve Spojených státech. Pokud na stránky přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů ve Spojených státech, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání webu přenášíte svá data do Spojených států a souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovány ve Spojených státech.

13. PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný na nebo prostřednictvím Webu porušuje jakákoli autorská práva, která vlastníte nebo ovládáte, okamžitě nás informujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže („Oznámení“). Kopie vašeho oznámení bude zaslána osobě, která zveřejnila nebo uložila materiál uvedený v oznámení. Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s platnými zákony můžete nést odpovědnost za škody, pokud v oznámení učiníte podstatná zkreslení. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný na tomto webu nebo na něj odkazující, porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve kontaktovat právníka.

14. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte.

BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLIV OSOBE BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO VYMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘELI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, NA ZÁKLADĚ NAŠEHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu zrušíme nebo pozastavíme váš účet, máte zakázáno zaregistrovat a vytvořit nový účet pod vaším jménem, ​​falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, i když můžete jednat jménem třetí strany strana. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních opravných prostředků.

15. ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah stránek kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení bez předchozího upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení stránek.

Nemůžeme zaručit, že stránky budou vždy k dispozici. Můžeme se setkat s hardwarem, softwarem nebo jinými problémy nebo budeme muset provádět údržbu související se stránkami, což bude mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že nemáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší neschopností přistupovat nebo používat stránky během jakéhokoli odstávky nebo přerušení stránky. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, aby nás zavázalo udržovat a podporovat Web nebo poskytovat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

16. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tyto podmínky použití a vaše používání stránek se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Iowa, které se vztahují na dohody uzavřené a zcela plněné v rámci státu Iowa, bez ohledu na jeho kolizi právních zásad.

17. ŘEŠENÍ SPORŮ

Neformální jednání

Za účelem urychlení řešení a kontroly nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok související s těmito Podmínkami použití (každý „Spor“ a společně „Spory“) vznesené vámi nebo námi (jednotlivě, „Strana“ a společně, „Strany“) se strany dohodly, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli spor (kromě sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu nejméně 15 dnů před zahájením rozhodčího řízení. Tato neformální jednání začnou na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

Závazná arbitráž

Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakékoli otázky týkající se její existence, platnosti nebo ukončení, bude předán a s konečnou platností vyřešen Mezinárodním obchodním arbitrážním soudem při Evropské arbitrážní komoře (Belgie, Brusel, Avenue Louise, 146) podle pravidel tohoto ICAC, který se v důsledku odkazu na něj považuje za součást tohoto článku. Počet rozhodců je __________. Sídlem nebo právním místem rozhodčího řízení je __________. Jednacím jazykem je __________. Rozhodným právem smlouvy je hmotné právo __________.

Omezení

Strany souhlasí s tím, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor projednáván na základě skupinové žaloby nebo aby byl využíván postup skupinové žaloby, a (c) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby jakýkoli spor byl podán jako údajný zástupce na jménem široké veřejnosti nebo jiných osob.

Výjimky z neformálních jednání a rozhodčího řízení

Smluvní strany souhlasí s tím, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení týkající se neformálních jednání a závazného rozhodčího řízení: (a) jakékoli spory usilující o vymáhání nebo ochranu nebo týkající se platnosti kteréhokoli z práv duševního vlastnictví smluvní strany; (b) jakýkoli spor související nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, a o takovém sporu rozhodne soud s příslušnou jurisdikcí v rámci uvedených soudů pro jurisdikci výše a Strany souhlasí s tím, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.

18. OPRAVY

Na stránkách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránkách, a to bez předchozího upozornění.

19. Zřeknutí se odpovědnosti

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠICH SLUŽEB BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠIM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI FR. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH NA STRÁNKU A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, ZÁVADY, VAŠE ZÁVAZKY 2) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLI VEŠKERÉ OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, 6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, ŽÁDNÝCH HYPERLINKOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, ŽÁDNÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH MOBILNÍCH APLIKACÍ A WEBOVÝCH APLIKACÍ NEBÝT STRANA ANI NEJSOU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÍ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE V PŘÍPADĚ VHODNÉ POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POZORNOST.

20. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI ODPOVĚDNÍ ZA VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU ZA ​​JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY, ZTRÁTY, ZTRÁTY NEBO OSTATNÍ ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, I když jsme byli informováni o možnosti těchto škod.

21. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků ' poplatky a výdaje, uskutečněné jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) vašich příspěvků; (2) používání Stránek; (3) porušení těchto Podmínek použití; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách použití; (5) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (6) jakýkoli zjevně škodlivý čin vůči jakémukoli jinému uživateli Stránky, se kterým jste se spojili prostřednictvím Stránky.

Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a souhlasíte se spoluprací na vaše náklady s naší obranou těchto nároků. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, jednání nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíte.

22. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE

Budeme uchovávat určité údaje, které přenesete na Stránku za účelem řízení výkonu Stránky, stejně jako údaje týkající se vašeho používání Stránky. I když provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.

23. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLOUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH NÁMI Iniciovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jakýmikoli jinými prostředky. než elektronické prostředky.

24. UŽIVATELÉ A OBYVATELÉ KALIFORNIE

Pokud jakákoli stížnost s námi nebude uspokojivě vyřešena, můžete písemně kontaktovat oddělení pro pomoc při stížnostech Divize spotřebitelských služeb Kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, California 95834 nebo telefonicky na ( 800) 952-5210 nebo (916)445-1254.

25. RŮZNÉ

Tyto Podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na Stránkách nebo ve vztahu k Stránkám představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným. Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek použití a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek použití nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se zříkáte jakékoli a veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek použití a chybějícího podpisu smluvními stranami za účelem provedení těchto Podmínek použití.